Reklamační řád

 1. Zodpovědnost prodávajícího za vady se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (oba společně dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad, a to především co se týče provedení a množství.
  Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí.
 3. Pokud Kupující zjistí, že zboží vykazuje vady, týkající se zejména jeho provedení, množství a jiných zjevných vad, je povinen výskyt těchto vad neprodleně písemně oznámit Prodávajícímu. Písemné oznámení o výskytu vad musí obsahovat číslo faktury, kterou byla vyúčtována kupní cena, a dále sdělení, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vady dle ods. 7 Reklamačního řádu Kupující uplatňuje. Nebude-li v písemném oznámení o výskytu vad tento nárok uveden, má se za to, že výběr způsobu odstranění vad ponechá Kupující na Prodávajícím. Písemné oznámení o výskytu vad musí dále obsahovat adresu, na kterou má být zboží po ukončení reklamačního řízení zasláno, a dále e-mailovou adresu Kupujícího, prostřednictvím níž bude moci Prodávající informovat Kupujícího o průběhu a ukončení reklamačního řízení. 
 4. V případě, že dodané zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 5. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli na prodávané zboží záruku za jakost, a to v trvání 2 let od okamžiku dodání zboží Kupujícímu spotřebiteli. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplnynutím této lhůty. Odpovědnost Prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, však nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího vnějšími událostmi a nezpůsobil je Prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí Prodávající splnil svůj závazek. Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na obvyklé opotřebení zboží. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byl Kupující předem upozorněn a pro které byla nižší cena sjednána.
 6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba (je-li předmětem výměny jen součást věci, běží nová záruční doba jen ohledně vyměněné součásti). 
 7. Kupující má při uplatnění záruky právo na:
  1. bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, jde-li o odstranitelnou vadu; Kupující je v takoveém případě oprávněn požadovat buď odstranění vady (opravu věci), anebo výměnu věci (resp. její součásti, týká-li se vada této součásti) za předpokladu, za předpokladu, že se jedná o úměrný požadavek vzhledem k povaze vady, tj. zejména jejím rozsahu, závažnosti, charakteru, příp. náročnosti jejího odstranění. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit,
  2. výměnu vadného zboží nebo odstoupení od smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží,
  3. výměnu vadného zboží nebo odstoupení od smlouvy, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně po opravě a bránící řádnému užívání zboží, jaké by bylo možné u věci bez vady o opětovné vyskytnutí vady po opravě jde v případě, že se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne opětovně za větší počet vad se považuje, má-li v době uplatnění nároku zboží současně alespoň tři odstranitelné vady,
  4. nebrání-li neodstranitelná vada užívání věci, má kupující právo na může od smlouvy odstoupit.
 8. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Neodstraní-li prodávající vadu ve lhůtě do 30 dnů, popř. v dohodnuté delší lhůtě, je vada považována za neodstranitelnou. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet okamžikem doručení vadného zboží s písemným oznámením o výskytu vad dle odst. 2 tohoto Reklamačního řádu do rukou Prodávajícího. 
 9. V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím, chybnou manipulací věcí, jedná se o vadu, na kterou se možnost reklamace nevztahuje z jiného důvodu, vada byla reklamována po uplynutí záruční doby apod.) může Prodávající požadovat na Kupujícím, aby mu Kupující uhradil náklady spojené s dopravou zboží (poštovné, balné), jež bude Prodávající nucen vynaložit při odeslání zboží zpět Kupujícímu.
 10. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2018. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.