Obchodní podmínky

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu na stránkách www.rapanui.cz, provozovatel Bohemia RE s.r.o., Karla Čapka 1084/11, 500 02, Hradec Králové 2, Česká republika, IČ:28828895, DIČ: CZ 28828895, email: info@rapanui.cz, tel.č. +420 605 444 757 a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.
 2. Podle těchto Obchodních podmínek prodává Prodávající zboží spotřebitelům (dále jen Kupujicím). Obchodní podmínky se řídí zákoníkem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v platném znění.
 3. Prodávající je společnost Bohemia RE s.r.o., se sídlem Karla Čapka 1084/11, 500 02, Hradec Králové 2, Česká republika, IČ:28828895, DIČ: CZ 28828895. Prodávající je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 4. Kupující je právnická nebo fyzická osoba, která na základě kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím kupuje od Prodávajícího zboží nebo služby. Je-li Kupujícím osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se podmínky jim uzavřené kupní smlouvy příslušnými ustanoveními o spotřebitelských smlouvách dle platného znění občanského zákoníku. Kupující je v takovém případě Spotřebitel.  
 5. Zbožím se rozumí produkty uvedené a nabízené Prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.rapanui.cz.
 6. Jednou z podmínek odeslání objednávky Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu je jeho seznámení se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, informacemi se zpracováním osobních údajů a vyslovení souhlasu Kupujícího s nimi. Před odesláním objednávky má Kupující možnost zkontrolovat veškeré zadané údaje, osobní data, kontaktní informace a rovněž údaje o objednaném zboží, kdy současně má možnost před odesláním objednávky navrátit se v jednotlivých krocích objednávky a zadané údaje opravit. Objednávka se stává okamžikem jejího odeslání pro Kupujícího závaznou a je považována za uzavření kupní smlouvy.
 7. O doručení objednávky bude Kupující Prodávajícím informován potvrzovací e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v jeho objednávce. Odesláním objednávky je uzavřena kupní smlouva na dálku podle platného znění zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Pokud je objednané zboží skladem a je možné jej odeslat, zboží bude odesláno Kupujícímu na uvedenou adresu, a to dle podmínek sjednaných kupní smlouvou a v souladu s podmínkami uvedenými v těchto všeobecných obchodních podmínek. 
 8. Pokud objednané zboží není skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, bude o tom Prodávající Kupujícího informovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Kupující může v tomto případě provést do 24 hodin storno své objednávky a to zasláním e-mailové zprávy na adredu Prodávajícího, ve které uvede své jméno, e-mailovou adresu a popis zboží, jehož objednávku stornuje.
 9. Pokud objednané zboží není skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín a Prodávající a Kupující se telefonicky nebo formou elektronické komunikace (prostřednictvím e-mailové adresy uvedené Kupujícím v jeho objednávce) dohodnou na jiném termínu a podmínkách dodání, pošle Prodávající elektronickou poštou Kupujícímu potvrzení objednávky a tímto je uzavřena kupní smlouva na dálku podle platného znění zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Zboží bude odesláno v dohodnutém termínu.
 10. Prodávající nebude akceptovat objednávku nebo její část zejména v případěch, kdy se zboží již nebude vyrábět nebo dodávat nebo se změní cena zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde, pokud se Kupující s Prodávajícím nedohodnou jinak.
 11. V případě potřeby upřesní, doplnění či jiného vysvětlení nejasností týkajících se objednávky má Prodávající právo kontaktovat Kupujícího prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat Kupujícího telefonicky nebo e-mailem uvedeným v objednávce, a to zejména proto, že údaje budou nesprávné nebo na nich bude kupující nekontaktní, nebo pokud Kupující neopraví požadované údaje ani po upozornění Prodávajícím, objednávka nebude ze strany prodávajícího akceptována, příp. již aceptovaná a potvrzená objednávka bude Prodávajícím zrušena, tedy dojde z jeho strany k odstoupení od uzavřené kupní smlouvy. Kupující nemá v takovémto případě nemá nárok na náhradu nákladů spojených s uzavřením smlouvy či náhradu škody, jež by mu v souvislosti s tímto odstoupením vznikla.
 12. Po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího může Kupující od kupní smlouvy odstoupit pouze v případě, že Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání zboží. Tímto odstoupením vzniká prodávajícímu vůči Kupujícímu právo na náhradu škody, a to zejména v případě, že bylo nutné zboží dle objednávky Kupujícího objednat či jinak obstarat, nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží pro Kupujícího vznikly již na straně Prodávajícího náklady, jakými je např. doprava, balné atp.
 13. Prodávající je plátcem DPH. Všechny ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny včetně DPH. 
 14. Zboží je majetkem Prodávajícího do doby, než je Kupujícím převzato a v plné výši zaplaceno.
 15. Cenu zboží a dopravy je možno uhradit na dobírku při převzetí zboží od České pošty či Zásilkovny nebo bezhotovostně převodem na účet č. 2501011196/2010 Fio banky nebo Zásilkovny v rámci České republiky nebo bankovním převodem na účet č. 2501011196/2010 IBAN: CZ1820100000002501011196 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX v rámci Slovenské republiky. V případě bezhotovostní platby bude zboží Kupujícímu odesláno až po připsání celé částky za kupní cenu na účet Prodávajícího, kdy v tomto případě se termín dodání zboží sjednaný v kupní smlouvě automaticky prodlužuje o dobu, jež uplyne od okamžiku, kdy na jeho účet bude připsána úhrada celé kupní ceny ze strany Kupujícího.
 16. Zboží může být Kupujícímu doručeno prostřednictvím společnosti České pošty, s.p. nebo Zásilkovny v rámci České republiky a v rámci Slovenské republiky prostřednictvím Zasielkovny s.r.o..
 17. Cena za přepravu je zveřejněna na stránkách www.rapanui.cz. Kupujícímu jsou informace o ceně za přepravu k dispozici též před odesláním objednávky Prodávajícímu.
 18. Kupující má podle § 53 odst.7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku právo do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím tohoto internetového obchodu, kdy jeho odstoupení musí být písemné, elektronickou formou na email: info@rapanui.cz. Smlouva končí dnem, v němž bylo odstoupení  od smlouvy Prodávajícímu doručeno. Kupující při odstoupení od smlouvy sdělí Prodávajícímu číslo objednávky, datum odeslání objednávky a číslo účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno Prodávajícímu nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.
  Kupující v případě využití tohoto práva na odstoupení od smlouvy musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Současně platí, že  
 • Zboží musí být označeno visačkou  
 • Zboží nesmí být použité
 • Zboží musí být nepoškozené
 • Zboží musí být doplněno dokladem o koupi (faktura - slouží i jako dodací list)
  Pokud je vrácené Zboží poškozeno, může Prodávající uplatnit vůči Kupujícímu právo na náhradu škody a započíst tento svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrátí jen takto poníženou kupní cenu. Kupující je povinen vzniklou škodu prokázat.  Kupující v případě odstoupení od smlouvy pošle Prodávajícímu zboží zpět na adresu společnosti Bohemia RE s.r.o., Karla Čapka 1084/11, 500 02, Hradec Králové 2 a to za výše uvedených podmímek.
 • Kupující nebude posílat zboží zpět na dobírku. Zboží zaslané Prodávajícímu na dobírku jim nebude vyzvednuto. Na kupní cenu, která má být Kupujícímu spotřebiteli vrácena, může Prodávající započíst i      své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (např. náklady na přepravu).
 • Kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě smluv:
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku Zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  1. Tento internetový obchod se při své činnosti řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající je oprávněn shromažďovat a vést evidenci Kupujících obsahující osobní údaje těchto osob, které Kupující vyplní ve své objednávce. Kupující tuto skutečnost bere na vědomí a uděluje tímto Prodávajícímu souhlas s manuálním i automatickým zpracováním předmětných údajů, a to i za součinnosti třetích osob. Tento souhlas je udělován pro dobu od odeslání objednávky Prodávajícímu do ukončení daného obchodu, příp. do doby ukončení archivace kupní smlouvy, max. však na 3 roky. Data Kupujícího mohou být využita Prodávajícím i pro účey statistického zpracování a přímé komunikace s Kupujícím. 
  2. Případné spory vzniklé mezi smluvními stranami z právních vztahů založených kupní smlouvou nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují řešit smírnou cestou a nebude-li možná dohoda stran, pak cestou soudní, kdy tyto spory budou rozhodovány obecnými soudy dle zákona č. 99/1993 Sb., občanského soudního řádu.
  3. Tyto všeobecné obchodní podmínky je Prodávající oprávněn jednostranně změnit. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání objednávky Kupujícím Prodávajícímu. Objednávka Kupujícího je po jejím potvrzení Prodávajícím jako uzavřená smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Odesláním objednávky Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Kupující může kdykoliv požádat Prodávajícího o ukončení zasílání těchto obchodních sdělení a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: info@rapanui.cz. Momentem odeslání objednávky Kupující přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
  4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2018.