Informace o zpracování osobních údajů zákazníků


1.1 Povaha osobních údajů a jejich užití prodávajícím

1.1.1 Prodávající uvádí, že veškeré osobní údaje kupujících poskytnuté mu kupujícím budou použity pouze pro účely:

• uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím,
• marketingových akcí prodávajícího,
• plnění zákonných povinností prodávajícího.

1.1.2 Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, ani poskytnuty třetí osobě s výjimkou:
• použití těchto osobních údajů za účelem jejich předání smluvním partnerům prodávajícího pro účely distribuce zboží či platebního styku týkajícího se objednaného zboží (v tomto případě budou obchodním partnerům předány pouze osobní údaje v co nejméně nutném rozsahu, zpravidla dojde k předání informace o jménu a příjmení, čísle účtu a adrese dodání); nebo
• použití těchto osobních údajů pro účely speciálních marketingových akcí prodávajícího; nebo
• právních zástupců, exekutorů a orgánů řešících jakékoliv spory s kupujícím za účelem ochrany oprávněných zájmů prodávajícího spočívajících v uplatnění práv prodávajícího z kupní smlouvy nebo v obraně před tvrzeními kupujícího v souvislosti s jakoukoliv žalobou či obdobným jednáním.

1.1.3 Prodávající při nakládání s osobními údaji bude postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a bude dbát o ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

1.1.4 Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony a právními předpisy České republiky a Evropské unie.
 
1.1.5 Prodávajícím jsou v souvislosti s prodejním procesem a v souvislosti s objednávkami shromažďovány a zpracovávány zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

1.1.6 Prodávající tak zpracovává osobní údaje na základě následujících důvodů:
• zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s kupujícím jako subjektem údajů;
• zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely splnění právní povinnosti prodávajícího;
• zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů prodávajícího;
• zpracování osobních údajů je prováděno na základě souhlasu kupujícího jako subjektů údajů ve smyslu odstavce 1.2 obchodních podmínek.

1.1.7 Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti, k němuž má přístup omezený okruh osob pověřených zpracováním osobních údajů.

1.2 Souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů

1.2.1 Spolu s odesláním objednávky kupující uděluje prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů ve smyslu odstavce 1.1.5 těchto podmínek pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran), pro účely jejich poskytnutí třetí osobě ve smyslu odstavce 1.1.2, a to až do doby písemného vyjádření kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu prodávajících. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že prodávající je nadále oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího, pokud pro to má jiný zákonný důvod.

1.2.2 Za písemné vyjádření ve smyslu předchozí věty se považuje i zaslání nesouhlasu se zpracováním prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu info@rapanui.cz.

1.2.3 Kupující spolu s odesláním objednávky bere na vědomí, že v rámci reklamačního řízení jsou od kupujících vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu s platnými právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji, v platném a účinném znění. Kupující pro tyto účel uděluje spolu s odesláním objednávky souhlas s takovýmto zpracováním a shromažďováním osobních údajů.

1.2.4 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu, právo požadovat jejich vymazání, právo na přenositelnost osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo podat stížnost na postup zpracovatele k dozorovému orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

1.2.5 Prodávající informuje kupujícího o tom, že jím zpracovávané a shromažďované údaje pochází od kupujícího a/nebo osob jemu blízkých a/nebo od poskytovatelů služeb prodávajícímu, které využívá pro účely splnění kupní smlouvy.

1.3 Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Kupující odesláním objednávky souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

1.4 Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu tří (3) let po poskytnutí posledního plnění z posledně uzavřené kupní smlouvy s kupujícím. Doba je tímto způsobem stanovena za účelem ochrany oprávněných zájmů prodávajícího.
 
1.5 Kontaktní údaje
 
Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující: Obchodní firma: Bohemia Re, s.r.o.
Sídlo: Hradec Králové 2, Karla Čapka 1084/11 , PSČ: 500 02
Adresa pro vyřizování reklamací: Hradec Králové 2, Karla Čapka 1084/11, PSČ: 500 02
E-mailová adresa pro elektronickou komunikaci: info@rapanui.cz
Telefon: 605 444 757 IČ: 28828895
Zápis ve veřejném seznamu: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. 30156 C

V Praze dne 30. dubna 2018